Show menu

Analiza podnebnih sprememb

PODNEBNE SPREMEMBE ZA EVROPO IN SLOVENIJO

Do konca stoletja je za Evropo predvideno izrazito ogrevanje, in sicer od 2,5 do 5,5 °C. Na severu Evrope se bodo najbolj ogrele zime, na jugu in v srednji Evropi pa poletja. Na severu se bo letna količina padavin povečala, na jugu pa zmanjšala. Poleti se bo količina padavin zmanjšala za 30 do 45 % v Sredozemlju, zahodni in srednji Evropi. V severni Evropi in Skandinaviji bodo spremembe padavin v poletnih mesecih manjše. Pozimi bodo pogostejše poplave na obalnih območjih, spomladi pa zaradi taljenja snega v osrednji in vzhodni Evropi, medtem ko se bo po vsej Evropi povečalo število hudourniških poplav. Za pogostejše in daljše suše bo vzrok toplejše in bolj suho podnebje. Do leta 2070 bodo suše, ki se danes v južni in jugovzhodni Evropi pojavijo v povprečju enkrat na 100 let, postale pogostejše, saj se bodo pojavile na manj kot 50 let. Zaradi daljših obdobij suše bodo tudi daljša obdobja požarne nevarnosti (Kajfež Bogataj, 2008, str. 44–48).

Slovenske analize kažejo na dvig temperature zraka do konca 21. stoletja v zimskih mesecih za približno 3 °C, z razponom od 1,5 do 7 °C, v toplejših mesecih pa se bo temperatura v povprečju dvignila za 3,5 °C, z razponom med 1,5 in 8 °C. Količina padavin se bo v zimskih mesecih malo povečala ter v poletnih nekoliko znižala (Kajfež Bogataj, 2008, str. 50).

VPLIVI PODNEBNIH SPREMEMB NA TURIZEM V EVROPI

Zaradi toplejšega podnebja se bo evropski turizem precej spremenil. Predvsem bodo večjega obiska deležni alpski in bolj severni deli Evrope. Sredozemlje bo zaradi višjih temperatur v poletnih mesecih manj obiskano, privlačnejše pa bo v času pomladi in jeseni. V zimskih mesecih bo zaradi otoplitev smučarska sezona na nižje ležečih delih ogrožena, v višje ležečih pa bo zaradi manjše količine snega krajša (UNWTO, 2008, str. 28–30). Po zadnjih raziskavah se bo število smučišč z naravnim snegom zmanjšalo s 604 (91 %) na 404 (61 %) pri scenariju ogretja na za +2 °C in na 202 (30 %) pri scenariju ogretja na +4 °C. Kot primerjavo lahko vzamemo, da se bo po napovedih podnebje v Alpah do sredine tega stoletja ogrelo za 2,2 do 3,3 °C in do konca 21 stoletja za 2,9 do 5,3 °C. Kar pomeni, da bo za Evropo alpski scenarij dosežen že do leta 2050 (UNWTO, 2008, str. 28– 30). 20 % evropske morske obale se umika oziroma jo je treba umetno stabilizirati. Raziskava (UNWTO, 2008, str. 28–30) tudi ugotavlja, da je v oddaljenosti maksimalno 500 m od obale vrednost ekonomskih sredstev v okviru od 500 do 1000 bilijonov evrov. Tabela 11 prikazuje pozitivne in negativne vplive podnebnih sprememb na turizem. Kot je razvidno z nje, bosta največ negativnih vplivov deležna sredozemska in obalna regija, saj se bodo turisti zaradi visokih poletnih temperatur raje odločali za druge destinacije. A bo sredozemska regija zato turistično uspešnejša med spomladansko in jesensko sezono. Nižje gorske regije bodo zaradi višjih temperatur in posledično pomanjkanja snežnih padavin izgubile zimsko sezono.

NEPOSREDNI VPLIVI PODNEBNIH SPREMEMB NA TURIZEM V EVROPI

Neposredni vplivi zadevajo predvsem geografske podnebne spremembe. Te so eden izmed odločilnih dejavnikov obiska določene destinacije. Spremembe v dolžini in kakovosti bivanja na destinacijah, odvisnih od podnebja, se bodo poznale predvsem pri tistih, ki ponujajo sonce in morje ali zimske športe. Na ti dve vrsti turizma imajo lahko podnebne spremembe velik vpliv. Konec 21. stoletja bo, kot kaže, za Evropo kot turistično destinacijo to eden od ključnih dejavnikov. Sredozemske regije so sedaj najprivlačnejše v poletnih mesecih, v prihodnosti pa se bo to spremenilo. Zaradi segrevanja ozračja bo Sredozemlje poleti postalo manj privlačno. Hkrati pa bodo to tudi regije, kjer bo v tem času primanjkovalo vode. Bodo pa sredozemske regije bolj obiskane v pomladnem in jesenskem obdobju. Severni deli Evrope bodo v prihodnosti tisti, ki jim bodo turisti zaradi boljših podnebnih razmer bolj naklonjeni čez vse leto (UNWTO, 2008, str. 28–30).

POSREDNI VPLIVI PODNEBNIH SPREMEB NA TURIZEM V EVROPI

Posredni učinki bodo pomembno vplivali na turistične dejavnosti, ki so odvisne od naravnih danosti. Zaradi spremembe režima padavin lahko pričakujemo poplave, suše, pomanjkanje pitne vode. Zaradi višje temperature morja so že vidne poškodbe na koralnih grebenih, dvig morske gladine in erozija obale. Zaradi spremenjenih snežnih razmer je pričakovati tudi velik negativen vpliv na zimski turizem. V Alpah ta že čuti posledice zaradi dvigovanja snežne meje. Na višjih nadmorskih višinah, kjer bo več snežnih padavin, bo zaradi močnejših vetrov večja tudi verjetnost plazov. Največjo škodo bodo tako utrpela smučišča na nadmorskih višinah pod 1400 m (Kajfež Bogataj, 2008, str. 104–105).

Posredne vplive lahko razdelimo na:

- vpliv na različne ekološke in naravovarstvene dele

- vpliv na različna okolja, kot so reke, morja, obale in kopenske ekosisteme

- vpliv na varovana območja.

Okoli 20–30 % vseh živalskih vrst bo zaradi dviga temperature ozračja ogroženih. To bo posledično vplivalo tudi na turizem v Evropi, saj so nekatere živalske vrste, ki bodo ogrožene zaradi teh toplotnih sprememb, tudi turistične značilnosti. Zaradi zvišanja morske gladine bodo ogrožena obmorska mesta v Evropi. Zaradi povečanja izrednih razmer, kot so poplave, bodo ogrožena alpska oziroma gorska območja, saj začnejo lahko jezera v tem delu Evrope zaradi slabe pretočnosti poplavljati. Prav tako se lahko zaradi spremembe površine spremeni oblika posameznih dolin. V vzhodnih delih Evrope lahko zaradi podnebnih sprememb pričakujemo tudi porast nekaterih bolezni, malarije in drugih, ki jim do danes nismo bili podvrženi (UNWTO, 2008, str. 65).

Planinsko polje. Foto: Matej Blatnik

SOCIOLOŠKE, EKONOMSKE IN POLITIČNE SPREMEMBE

V prihodnosti lahko zaradi podnebnih sprememb v Evropi pričakujemo zmanjšanje zalog pitne vode, predvsem v Sredozemlju, zmanjšanje kmetijskih pridelkov zaradi izrednih vremenskih razmer, kot so poplave in suše, povečanje nesreč, ki jih povzročajo nevihte. Zaradi zmanjšanja prihodkov od turizma se bo zmanjšala tudi blaginja (Kajfež Bogataj, 2008, str. 105–106). V juliju in avgustu teče s severa proti Sredozemlju eden največjih turističnih tokov, ki pa se lahko zaradi visokih temperatur, vročinskih udarov, požarov in podobnih naravnih nesreč spremeni in ostane bolj v severnem delu Evrope. To lahko privede do zloma lokalne ekonomije na območju Sredozemlja, ne le turizma, ampak vseh dejavnosti, ki so neposredno povezane z njim, se pravi kmetijstva, gradbeništva, domače obrti (Kajfež Bogataj, 2008, str. 105–106).

VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA TURIZEM V SLOVENIJI

Podnebje v Sloveniji se dejansko ogreva. Saj so se v vseh krajih temperature zraka zvišale. Izjema je le Portorož, kjer pa je temperatura padla predvsem zaradi hladnejših zim.

NEPOSREDNI VPLIVI PODNEBNIH SPREMEMB NA TURIZEM V SLOVENIJI

Pozitiven vpliv, ki ga bo deležna Slovenija zaradi podnebnih sprememb, se zaradi povišane temperature kaže predvsem v daljši kopalni sezoni. Hkrati bodo turisti imeli večjo željo po obisku naših obmorskih turističnih krajev, kjer bo temperatura podobna, kot je danes v Španiji in Grčiji. Večjega obiska bodo deležni tudi drugi kopališki in zdraviliški turistični kraji v Sloveniji. Pričakujemo lahko povečano ponudbo talasoterapije in klimatskih zdravilišč oziroma krajev v obmorskih in gorskih regijah, kjer bo zaradi povečanega povpraševanja po teh storitvah ponudba večja. A tako kot v večini drugih destinacij se tudi v Sloveniji pričakuje več negativnih kot pozitivnih posledic. Negativne posledice se kažejo v večji rabi energije zaradi povečanja delovanja klimatskih naprav v obmorskih kot tudi drugih turističnih regijah. Potrebna bo posodobitev toplotne izolacije objektov. Predvsem pa bo zaradi težav z zagotavljanjem umetnega snega trpela zimska sezona. Zaradi dviga temperature bo le malo smučišč v Sloveniji lahko zagotavljalo smuko, saj jih večina leži pod 1400 m nadmorske višine. Negativne posledice se kažejo tudi zaradi manj padavin. V mediteranskih in drugih vodno deficitiranih pokrajinah Slovenije bo lahko primanjkovalo pitne vode. Zaradi pomanjkanja padavin v poletnih mesecih se bo povečala nevarnost požarov (Turistična zveza Slovenije, 2007, str. 26–27).

POSREDNI VPLIVI PODNEBNIH SPREMEMB NA TURIZEM V SLOVENIJI

Poglavitni posredni vplivi na slovenski turizem bodo negativni za zimski turizem v slovenskih Alpah, predvsem v nizko ležečih športnih središčih. Hkrati naj bi se v slovenskih Alpah okrepil poletni turizem, če seveda bodo odgovorni znali uspešno preusmeriti sezono. Temperature na tem območju bodo v poletnem času biološko optimalne za bivanje, zato v poletnih mesecih lahko pričakujemo občutno rast števila turistov. Na območju slovenske Istre se bo število vročih poletnih dni povečalo, morska gladina se bo dvignila, nevarnost pogostejših požarov bo bistveno večja. Suša in vročina bosta povečali potrebo po oskrbi s pitno vodo, njene zmogljivosti pa se bodo zaradi manj padavin in povečanega izhlapevanja zmanjšale. Zaradi dviga temperature je pričakovati tudi pogostejše cvetenje morja, kar bo imelo negativne posledice tako za turizem kot tudi za ribištvo. Čeprav se bo samočistilna zmožnost rek in jezer zmanjšala, se bo kopalna sezona zaradi višjih temperatur podaljšala

NAČINI UKREPANJA ZA OMEJITEV PODNEBNIH SPREMEMB

Načinov ukrepanja za omejitev podnebnih sprememb je veliko. Že vsak posameznik lahko s smotrno uporabo energije in vode veliko prispeva k temu. Predvsem v turizmu bo treba večji poudarek nameniti razvoju zelenega turizma in s tem tudi zmanjšati vplive turizma na okolje.

UKREPI ZA OMEJITEV PODNEBNIH SPREMEMB

Ukrepi, ki jih je sprejela EU v dokumentu »Omejevanje globalnih podnebnih sprememb na 2 stopinji Celzija. Pot do leta 2020 in naprej« (Komisija Evropskih skupnosti, 2007, str. 5– 7), so:

-       Zmanjšanje emisij, pri čemer strateški energetski pregled EU predlaga ukrepe, ki bodo potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Hkrati bodo z ukrepi, ki so že bili sprejeti v okviru Evropskega programa o podnebnih spremembah, in drugimi politikami, ki se trenutno izvajajo, zmanjševali emisije tudi po letu 2012. Svet mora sprejeti predlog EU in držav članic o 30% zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v razvitih državah do leta 2020 v primerjavi z letom 1991 kot del mednarodnega sporazuma. EU se že zdaj zavezuje, da bo sledila politikam za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. To bo za evropsko industrijo pomenilo, da bo po letu 2012 povpraševanje po pravicah z emisijami večje, kar bo ustvarilo pobude za vlaganje v tehnologije za zmanjševanje emisij.

-       Ukrepi iz nastajajoče energetske politike EU so v skladu s Strateškim energetskim predlogom in bodo zagotavljali bolj konkurenčen, trajnosten in varen energetski sistem ter močno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Ukrepi se nanašajo na izboljšanje energetske učinkovitosti EU za 20 % do leta 2020, povišanje deleža obnovljive energije na 20 % do leta 2020, sprejetje politike okoljsko varnega zajema ogljikovega dioksida in njegovega geološkega shranjevanja, vključno z izgradnjo dvanajstih velikih demonstracijskih obratov v Evropi do leta 2015.

-       Krepitev EU ETS (sistema trgovanja z emisijami), ki zajema 45 % vseh emisij CO2 v EU. Po letu 2012 bo zajemal še večji delež. Ob pregledu EU ETS je treba upoštevati naslednje možnosti za okrepitveno vlogo sistema: potrebo po dodeljevanju pravic za emisije za več kot pet let z namenom omogočiti predvidljive dolgoročne odločitve o vlaganjih, razširitev sistema na druge pline in sektorje, priznavanje zajema ogljika in 31 njegovega geološkega shranjevanja, uskladitev postopka dodelitve pravic za emisije v vseh državah članicah za doseganje neizkrivljene konkurence po vsej Evropi, povezovanje EU ETS z združljivimi obveznimi sistemi, kot so v Kaliforniji in Avstraliji.

-       Omejevanje emisij, ki nastajajo zaradi prometa in ki v EU še vedno naraščajo, kar izničuje velik del zmanjšanih emisij v sektorju odpadkov ter proizvodnih in energetskih sektorjih. Svet in Parlament EU morata sprejeti predlog Komisije za vključitev zračnega prometa v EU ETS, Svet mora sprejeti predlog Komisije o odvisnosti davkov na osebne avtomobile glede na stopnje emisij CO2. Okrepitev ukrepov, ki so usmerjeni v povpraševanje: dodatno je treba omejiti emisije toplogrednih plinov cestnega tovornega in pomorskega prometa ter zmanjšati življenjski cikel emisij CO2 goriv za prevoz, vključno s pospeševanjem razvoja trajnostnih biogoriv.

-       Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v drugih sektorjih.

-       Raziskave in tehnološki razvoj: skupni proračun bo ponovno treba povečati.

-       Kohezijska politika spodbuja trajnostni promet in energijo ter okoljske tehnologije in ekološke inovacije s finančno podporo ter strukturnimi in kohezijskim skladom.

-       Drugi ukrepi.