Show menu

Dobre prakse - Zero Waste Turizem

Smernice za zero waste hotele in restavracije

Odpadki v turizmu so resen okoljski problem, še posebej na območjih z visoko koncentracijo turističnih aktivnosti in privlačnimi naravnimi znamenitostmi. Dnevna potrošnja različnih izdelkov porablja naravne vire in energijo za njihovo pridelavo ali izdelavo ter transport. Ko postanejo odpadki, pa so povezani z onesnaževanjem voda, prsti in izgubo biotske pestrosti

Vse strategije, ki se izvajajo med uvajanjem Zero Waste koncepta v prakso, temeljijo na preučevanju in analizi konkretnih podatkov in na osnovi dejanskega stanja v hotelu ali restavraciji. Le tako so lahko dovolj prožne, da poleg okoljskih, dosegajo tudi cilje glede učinkovitosti mikrogospodarstva na ravni konkretnega podjetja.

Zero waste Slovenia - Ekologi brez meja.

Uvajanje Zero Waste koncepta v hotele in restavracije ima tri osnovne cilje:

1) Ekonomski cilji: Razvoj operativnega načrta upravljanja, katerega namen je doseči prihranke z izboljšanjem učinkovite rabe energije, zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, zmanjševanjem porabe vode in zmanjševanjem količin nastalih odpadkov.

2) Cilji usposabljanja: V sistem usposabljanja in izobraževanja ponudnika storitev so vključeni vsi akterji (zaposleni, gostje in dobavitelji). Usposabljanje temelji na vključevanju vseh vidikov trajnosti in spodbuja aktivno udeležbo gostov in zaposlenih.

3) Družbeni cilji: V neposrednem okolju ustvariti takšno vzdušje, ki spodbuja ozaveščenost javnosti glede dobrih okoljskih praks preko uspešnega uvajanja sprememb za goste, zaposlene in dobavitelje.

Pričujoče smernice ponudnikom namestitev tako ponujajo konkretne korake, kako se vključiti v prehod v krožno gospodarstvo, kar jim zagotavlja:

  • nižje stroške poslovanja,
  • večje zadovoljstvo in večji delež stalnih gostov,
  • višjo kakovost, boljšo prepoznavnost,
  • ugled okoljsko in družbeno odgovornega podjetja,
  • možnost za ustvarjanje višje cene.

Več na strani Ekologi brez meja - splošne smernice za hotele in restavracije.

Primeri dobrih praks

Oglejte si tudi