Show menu

Zelena shema slovenskega turizma

Občina Postojna oziroma destinacija Zeleni kras ima vse potenciale za razvoj zelenega trajnostnega turizma, ki je pot do zadovoljnega obiskovalca, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja. V letošnjem letu smo se zato odločili, da poleg petnajstih drugih destinacij oziroma občin in naravnega parka vstopimo v tako imenovano Zeleno shemo slovenskega turizma. 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

V Zeleno shemo so vgrajeni trije stebri trajnostnega razvoja – okoljski, družbeni in gospodarski. Turistične destinacije spodbuja k učinkoviti rabi energije in vode, trajnostne mobilnosti, ozelenitvi turističnih nastanitev, zelenemu naročanju ter prilagajanju na podnebne spremembe. Gre za celosten sklop, ki v lokalnem okolju spodbuja povezovanje akterjev v javnem in zasebnem sektorju ter njihovo skupno delovanje za ohranjanje okolja kot temeljne vrednote v turizmu. Hkrati deluje izobraževalno in obveščevalno tako do notranjih javnosti – podjetij in prebivalcev v lokalni skupnosti, kot do zunanjih javnosti – turistov in drugih akterjev.

Temeljni kapital turističnega razvoja v občini Postojna so zagotovo njene naravne danosti. Ohranjeni naravni viri, bogastvo gozdov, pestrost rastlinskega in živalskega sveta predstavljajo kakovostno okolje za življenje domačinov, posebnosti specifičnega tipa naše pokrajine (kras) pa so glavni razlogi za prihod obiskovalcev. To dragoceno naravno, pa tudi kulturno dediščino želimo ohraniti za prihodnje rodove, hkrati pa omogočiti, da v njej živijo in uživajo, jo spoštujejo in vzdržujejo. 

Občina Postojna se je tako z vstopom v proces pridobitve znaka Slovenia Green zavezala, da se skupaj z vsemi akterji usmerimo v načrtni razvoj turizma, da skupaj uberemo pot trajnostnega razvoja.  

Strateški dokumenti Občine Postojna:


Zapisnik uvodnega sestanka članov Zelene ekipe_15.06.2018 

Podpis listine Zelene politike in predstavitev znakov Slovenia Green:
Posnetek celotnega dogodka

Ankete - vprašalniki:

Poročila analiz anket:

Analiza stanja:

Za turistične ponudnike:

Ukrepi in usmeritve za trajnostni razvoj Občine Postojna:
Ekološki dolg človeštva zanamcem

Zelene iskrice za trajnostno bivanje: