Show menu

Občina Postojna vstopa v Zeleno shemo slovenskega turizma

Postojna, 24. 3. 2018

Zelena shema slovenskega turizma

Občina Postojna oziroma destinacija Zeleni kras ima vse potenciale za razvoj zelenega trajnostnega turizma, ki je pot do zadovoljnega obiskovalca, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja. V letošnjem letu smo se zato odločili, da poleg petnajstih drugih destinacij oziroma občin in naravnega parka vstopimo v tako imenovano Zeleno shemo slovenskega turizma. Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

V Zeleno shemo so vgrajeni trije stebri trajnostnega razvoja – okoljski, družbeni in gospodarski. Turistične destinacije spodbuja k učinkoviti rabi energije in vode, trajnostne mobilnosti, ozelenitvi turističnih nastanitev, zelenemu naročanju ter prilagajanju na podnebne spremembe. Gre za celosten sklop, ki v lokalnem okolju spodbuja povezovanje akterjev v javnem in zasebnem sektorju ter njihovo skupno delovanje za ohranjanje okolja kot temeljne vrednote v turizmu. Hkrati deluje izobraževalno in obveščevalno tako do notranjih javnosti – podjetij in prebivalcev v lokalni skupnosti, kot do zunanjih javnosti – turistov in drugih akterjev.

Zeleni koordinator, Zelena ekipa in podpis Zelene politike

Kot novo vključena destinacija smo morali najprej imenovati zelenega koordinatorja, to je osebo, ki bo v destinaciji skrbela za izvedbo celotnega projekta. Špelo Gacin, vodjo OE Turizem na Zavodu Znanje Postojna, tako v letošnjem letu čaka precej dela in izzivov, da bo lahko zagotovljen kakovosten in nemoten potek projekta.

Poleg neprestanega pridobivanja znanja s področja trajnostnega turizma mora zeleni koordinator oblikovati zeleno ekipo, v kateri morajo biti ključni akterji, ki bodo sodelovali pri pridobivanju podatkov ter oblikovanju in uresničevanju razvojnih ukrepov in ciljev. Sodelovanje Zelene ekipe je ključnega pomena v uspešnem procesu Zelene sheme, saj mora vključevati predstavnike organizacij, podjetij in posameznikov iz destinacije, ki so vključeni v turistično industrijo, imajo v njej interes in jo pomagajo razvijati ter oblikovati. V Zeleno ekipo bodo tako v kratkem povabljeni predstavniki zasebnega sektorja, nevladnih organizacij ter predstavniki lokalnih oblasti odgovori za gospodarsko rast, načrtovanje, zaščitena območja, okolje …

Nikakor ne smemo pozabiti zaveze naše destinacije, da deluje po trajnostnih načelih in si nenehno prizadeva za izboljšave tako, da bo pomemben korak tudi podpis Zelene politike na nivoju občine in upamo, da tudi posameznikov iz turistične sfere. Kasneje sledi zbiranje najrazličnejših podatkov, vnose na spletno platformo ter anketiranje. Do konca leta 2018 moramo na spletno platformo, kjer je več kot 100 meril vnesti vse podatke, temu sledi presoja in v začetku leta 2019 prejem ocen.

POUDARKI:

Trajnost je odgovornost vsakega od nas.

Trajnostni turizem je pot do zadovoljnega potrošnika, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja.