Show menu

Obvestilo o razpisu namenjenem malim in srednjim podjetjem s področja turizma

Postojna, 4. 7. 2018

Obvestilo o objavljenem razpisu namenjenem malim in srednjim podjetjem s področja turizma. Namen razpisa je spodbuditi ukrepe za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):

– 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,

– 55.201 Počitniški domovi in letovišča,

– 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,

– 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov. Upravičena območja za Primorsko-notranjsko regijo so območja občin Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 11.223.900,00 EUR v letih 2018 in 2019. Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost. Sofinanciranih je 75% upravičenih stroškov, 25 odstotkov upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotovi upravičenec sam.

Več informacij o razpisu je dostopnih na spletni strani RRA Zeleni kras:

http://www.rra-zk.si/o-rra/aktualno/razpisi&idn=1535

ter na strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1153