Show menu

Malo drugačna analiza za Zeleno shemo (2. del)

Postojna, 10. 12. 2018

Naj samo osvežimo spomin, da je Občina Postojna, v okviru aktivnosti za Zeleno shemo, izvedla več anket, z željo po aktivni vključitvi lokalne skupnosti, turistov in turističnega gospodarstva za pridobitev znaka Slovenia Green Destination. Zbiranje podatkov pri anketiranju domačih obiskovalcev je potekalo od 25.4.2018 do 25.10.2018, v turistično informacijskih centrih in preko spletna.   

Domačini verjamemo v pomembnost razvoja turizma

Kar 95% lokalnega prebivalstva, ki je sodelovalo v anketi je odgovorilo, da podpira turistični razvoj naše destinacije. Skupno je 51% vprašanih navedlo, da so zadovoljni z delom organizacij (Zavod Znanje-OE Turizem, RRA Zeleni kras), ki skrbijo za razvoj turizma v destinaciji. Kar 75% anketirancev, ki so izpolnili anketo je mnenja, da je boljše, da se v destinaciji razvija turizem kakor kakšna druga gospodarska panoga. Prav tako se večina (64%) anketirancev strinja z dejstvom, da ima lokalna skupnost od turizma določene koristi. Pri vprašanju glede vpliva turizma na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino se kar 83% vprašanih strinja s trditvijo, da turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto, kulturo in dediščino naše destinacije. Skupno skoraj polovica anketiranih (47%) meni, da se zaradi turizma krepi in oblikuje ekološka zavest lokalnega prebivalstva. Večina vprašanih (skupno 65%) meni, da razvoj turizma v naši destinaciji pripeva k dvigu kakovosti življenja lokalnega prebivalstva.

Veseli nas, da je turizem v naši krajih tako globoko prepoznan kot tržna niša, možnost za napredek pa obenem tudi kot zaščitnik kulturne in naravne dediščine in narave kot take. Zaradi zavedanja številnih negativnih posledic hitrega, nenačrtnega in nepremišljenega razvoja turizma se doma in po svetu vse bolj nakazuje težnja po manjšem obremenjevanju okolja, po tako imenovanem trajnostnem, sonaravnem oziroma zelenem turizmu (sustainable tourism). Tovrstne oblike turizma zmanjšujejo pomen paketnih potovanj in hitenje z destinacije na destinacijo s poceni letalskimi prevozniki ter poudarjajo lokalni pristop do potovanj, uporabo vlaka, lokalnih avtobusov in koles. To pomeni, naj turisti potujejo bliže svojemu domu, po lastni in sosednjih državah. Vse bolj se spoštujejo lokalna identiteta in lokalne posebnosti. Destinacije s trajnostno usmerjenim turističnim razvojem ne sledijo zgolj prizadevanjem po čim večjem številu turistov, temveč se osredotočajo na to, katere turiste želijo privabiti (poslovneže, rekreativne športnike, družine in druge). Na ta način so koristi za lokalne skupnosti večje (prilagoditev turistične ponudbe potrebam gostov), stroški varstva okolja pa manjši. Sonaravni razvoj turizma vključuje tudi uporabo lokalnih materialov (na primer les, kamen iz bližnjega kamnoloma), izdelkov (lokalni mizarji in umetniki), pridelkov in proizvodov (lokalno pridelana sadje in zelenjava, prehrambeni izdelki) in lokalne delovne sile.

Zadovoljen domačin je garancija za zadovoljnega gosta

V letošnjem letu se je občina Postojna odločila za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma, kar jo še dodatno zavezuje k  delovanju v turizmu na način, ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje ekonomske, družbene in okoljske vplive ter hkrati zadovoljuje potrebe obiskovalcev, gospodarstva, okolja in lokalnih prebivalcev. Trajnostno pomeni najprej domačini, nato turisti, saj številni primeri dobrih praks v trajnostnem turizmu izpostavljajo povezovanje z lokalno skupnostjo in spreminjanje mišljenja v smeri zelenega in okolju prijaznega delovanja. Zadovoljen domačin je garancija za zadovoljnega gosta!

Ob takem dojemanju pristopa k ZSST, malo manj boli dejstvo, da se večina naših občanov počuti nekako »odrinjena« od možnosti sodelovanja v razvoju trajnostnega turizma in da menijo, da so o projektih v turizmu slabo obveščeni. Posledično so tudi odgovori na  vprašanja, ki se tičejo podpore občine Postojna razvoju turizma, o sistemski podpori,  razvoju ključne in tudi drobne infrastrukture, podpori lokalnim turističnim ponudnikom in razvoju novih turističnih vsebin in programov, precej nedoločeni in večinoma skriti za »niti dobro, niti slabo«.

Ali res nočemo videti, da nam gre na bolje?

Rezultati ankete govorijo, da smo z  varnostjo, prometno infrastrukturo, čistočo in splošno urejenostjo mesta v glavnem zadovoljni, dejstvo pa je, da imamo nekaj že dolgo prepoznanih nevralgičnih točk (organizacija lokalnega prometa, urejenost pohodniških in kolesarskih poti in ponudba lokalne kulinarike), kjer nam na prvi pogled v resnici ne gre preveč dobro. Ali pa samo nočemo videti, da gre na boljše?!

Tako pač je in takle imamo! Še vedno smo malo med »masovko« in zelenim, petzvezdičnim turizmom, ampak dejstvo je, da bomo morali hitro zamenjati miselnost, saj nas bodo k temu prisilili naši obiskovalci, ker prihaja vedno več takih, v katerih je trajnostni turizem že zasidran. In dejstvo je, da so z našo ponudbo zadovoljni! To, da ni vse »v piko« urejeno in dorečeno, dojemajo kot našo zaščito pred množičnim udorom obiskovalcev v naše okolje. Sprejmejo in spoštujejo!

Seveda nam to ne sme služiti kot izgovor, da obstanemo na mestu, ampak kot izziv,  kako ohraniti dovolj lastne podobe in identitete, da bomo zanimivi in privlačni za goste, ki jih želimo pritegniti.

Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in izpolnili anketo. Veseli smo vsakega odziva, tudi tistih, »manj ugodnih«, saj le tako lahko izvemo, kje je treba bolj pljuniti v roke. K ZSST je pristopilo 18 sopodpisnikov (od lokalnih ponudnikov gostinskih in nastanitvenih uslug, turističnih kmetij, podjetij…), kar pomeni, da so prve prave povezave z lokalno skupnostjo v smislu razvoja trajnostnega turizma,  že stkane in to je ključ do uspeha!

Ostanite z nami v tej zgodbi in nam sledite na spletni strani Občine Postojna (https://www.postojna.si/)in spletni strani postojnskega turizma Visit Postojna (http://www.visit-postojna.si/si/)ter na FB profilu Visit Postojna, kjer ažurno obveščamo o različnih projektih, novicah in dogodki v naši občini.

Trajnosti ali zeleni turizem kliče po še več človeka in vsega dobrega, kar je ta človek pripravljen in sposoben narediti za dobro drugega!