Show menu

Strategija razvoja turizma v občini Postojna 2018 – 2023

Postojna, 7. 2. 2019
Občinski svet Občine Postojna je na 4. redni seji potrdil Strategijo razvoja turizma v občini Postojna 2018-2023.

Naša destinacija je tako dobila temeljni strateški dokument, ki je v osnovi namenjen Občini in občinskim institucijam ter ponudnikom turističnih storitev. Pomeni razmislek o stanju, vrsti in razvojni stopnji postojnskega turizma ter prinaša temeljna izhodišča za njegov celovitejši razvoj. Omogoča skupno delovanje vseh deležnikov, ki se ali se nameravajo ukvarjati s turizmom ter natančneje opredeljuje, kakšna je pri nadaljnjem razvoju turizma vloga Občine. Ta se s Strategijo zavezuje k aktivnemu in strokovnemu pristopu pri reševanju te problematike. 

Strategijo razvoja turizma se sprejema za obdobje petih let. Vsaki dve leti pa se izdela ocena s poročilom o izvajanju strategije in predlagajo morebitne ključne spremembe v strategiji. Izhodišča Strategije turističnega razvoja so strokovna podlaga in vir tudi za ostale strateške dokumente Občine Postojna, vključno s prostorskimi, s čimer pomenijo dobro osnovo tudi za naložbene, razvojne in poslovne načrte zasebnih turističnih ponudnikov.

Glavni izzivi, ki so se pokazali v fazi priprave strategije (ugotovljene pomanjkljivosti turistične ponudbe v občini Postojna je moč strniti v tri izzive, na katere bo potrebno odgovoriti  na konkretnih področjih delovanja):

1. Prevelik razkorak med razvitostjo ponudbe Parka Postojnska jama in ostalo turistično ponudbo v občini.
Odziv: Potreben je dvig kakovosti obstoječe turistične ponudbe izven Parka Postojnska jama in sistematičen razvoj turističnih produktov ob boku jamskega turizma.

2. Splošna gospodarska  in z njo povezana turistično-infrastrukturna nerazvitost.
Odziv: Razvojni manko je priložnost za premišljene infrastrukturne posege v bodoče. Vloga Občine je pri tem odločilna, saj sama določa tako prednostne kriterije naložb kot raven njihove zasnove in izvedbe.

3. Razpršeno upravljanje s turizmom in nizka stopnja zavesti lokalnega prebivalstva o potencialu turizma
Odziv: Sistematičen, strokoven in prebivalcem jasno predstavljen načrt razvoja turizma ter sprotno obveščanje o izvedenih aktivnostih ter porabi sredstev bosta prinesla opazen razvoj ter dala prebivalcem znak, da je turizem v občini Postojna obetavna gospodarska panoga, v kateri lahko vsakdo poišče svoje mesto. 

Pozicioniranje celotne turistične ponudbe na Postojnskem in z njim povezano vizijo je glede na sedanje stanje možno in potrebno zaokrožiti v enovito zgodbo, temelječo na glavnih prednostih, upoštevajoč širši, regijski in nacionalni komunikacijski kontekst. Občina Postojna lahko svojo identiteto umesti v pozicioniranje po celotni vertikali država—geografska pokrajina—regija. Območje odraža nacionalno identiteto zelene, aktivne in zdrave destinacije, katere najpomembnejši adut je narava, in sicer njena specifična vrsta - kras. Znotraj te pa njena bolj zelena inačica. 

Izhajajoč iz glavnih izzivov je opredeljenih pet področij delovanja, za vsako je določen tudi osnovni strateški cilj. Za doseganje cilja so zastavljeni glavni ukrepi in aktivnosti, njihovo izvajanje pa vodi k uresničevanju razvojne vizije destinacije.
Na osnovi prepoznanega kapitala za turistično dejavnost v občini želimo, da se ta uveljavi ne le kot dopolnilna, ampak kot strateška gospodarska dejavnost z opaznimi sinergijskimi učinki na dvig kakovosti delovnih mest in zaposlovanje, izboljšanje infrastrukture v občini, trajnostno mobilnost in stanje okolja, javno življenje in kakovost bivanja vseh prebivalcev ter produktivne odnose z bližnjimi in drugimi občinami. Naložbe naj izboljšajo življenje prebivalcev in izkušnjo obiskovalcev. 

1. področje delovanja »Postojnska jama« - cilj: Širitev produkta za celostno doživetje destinacije.
2. področje delovanja »Produkti« - cilj: Razvoj posamične ponudbe v celovito oblikovane produkte. 
3. področje delovanja »Infrastruktura« - cilj: Zagotovitev infrastrukturne podlage produktov – od manjših posegov v prostor do večjih vlaganj. 
4. področje delovanja »Ljudje« - cilj: Dvig zavesti in kompetenc pri obravnavi obiskovalcev.
5. področje delovanja »Upravljanje in trženje« - cilj: Oblikovanje preglednega in vključujočega modela upravljanja s strokovno izvedenimi aktivnostmi. 

Za vsakega od določenih ciljev v Strategiji so predvideni posamezni ukrepi oziroma projekti za dosego teh ciljev. Vsak od posameznih projektov je tudi finančno ovrednoten, pri čemer gre za ocenjeno vrednost. Večina navedenih projektov je ali bo predmet prijave na javne razpise za sofinanciranje in je izvedba le- teh vezana na pridobitev sofinancerskih sredstev.

Opravljenega je bilo ogromno dela, vendar pa nas resnično težko delo še čaka v prihodnjih letih. Ne želimo si, da Strategija razvoja turizma v naši destinaciji postane le še eden izmed strateških dokumentov, ki ležijo nekje v predalu. Za udejanjane zastavljenih ukrepov nas čaka izredno težka pot, ki pomeni implementacijo ciljev iz Strategije razvoja turizma v cilje ostalih komplementarnih strategij in razvojnih dokumentov – isti finančni vložek naj izpolni cilje različnih strategij. Poleg tega je za uspeh nujno tudi prepoznavanje in izpolnjevanje vloge vsakega od vpletenih v razvoj, od slehernega posameznika, društev, manjših in večjih zasebnih ponudnikov do največjih zasebnih in javnih organizacij ter njihovo usklajeno delovanje. 

Dokument si lahko podrobno preberete na spodnji povezavi: