Show menu

Program razvoja podeželja

KULINARIČNA DOŽIVETJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Nosilec: JUDTZ Pivka
Partnerji: Občina Pivka, Zavod Znanje Postojna, TIC Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 63.280,19 €
Znesek sofinanaciranja: 45.590,33 €

OPIS PROJEKTA:

Operacija zagotavlja oživljanje, ohranjanje, popularizacijo in dostopnost domačih znanj in tradicije – pridelavo in pripravo tradicionalne podeželske hrane. Okušanje lokalne hrane in pijače je potrebno nadgraditi, ji dodati dodano vrednost. Cilj je spodbuditi podjetništvo in inovativnost med posamezniki, ki bodo ob podpori turističnega sektorja razvili nove produkte - spominke, ki se bodo prodajali na trgu (na info točkah) in obenem uspešno predstavljali podobo območja (kot lokalno promocijsko darilo). V sklopu aktivnosti bo vzpostavljena tudi pripravljalnica hrane za podporo pri razvoju novih storitev (degustacij lokalnih živil za skupine). Prav tako je cilj zagotoviti ugodnejše pogoje za konkurenčnost na trgu, razvoj dopolnilnih dejavnosti in večje prihodke za vse deležnike ter na ta način zagotoviti trajnost nove, celovitejše kulturno-turistične ponudbe. 

Operacija se bo izvajala v eni fazi. Aktivnosti so naslednje: 1. Vodenje in koordinacija operacije (delovni sestanki, izvajanje javnih naročil, priprava poročil, vsebinska priprava operacije, itd.); 2. Promocija (promocija operacije na spletnih straneh in socialnih omrežjih partnerjev, priprava ter pošiljanje vabil itd.); 3. Vzpostavitev pripravljalnice hrane v največji in najbolj obiskani turistični točki v občini Pivka, v Parku vojaške zgodovine (gradbena in inštalacijska dela ter izdelava in montaža pripadajoče opreme); 4. Nabava degustacijske opreme (vse za pripravo in serviranje jedi, hladilnika in stojnici za promocijo produktov na terenu); 5. Izvedba delavnic na temo kulinaričnega turizma (razvoj, priprava in predstavitev novih lokalnih izdelkov – souvenirjev; priprava jedi, cateringa; poslovni model za zainteresirane deležnike; promocija in prodaja izdelkov/jedi; fotografiranje hrane); 6. Fotografiranje novih produktov in 3 kulinarično obarvanih dogodkov (v vsaki občini enega); 7. Izdelava turističnega zemljevida - promocijske trganke s poudarkom na tradicionalni prehrani na območjih občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna; 8. Organizacija in izvedba kulinarično obarvanih dogodkov na območjih občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.

Aktivnosti operacije naslavljajo turistične ponudnike, dnevne obiskovalce območja LAS (posamezniki, družine z otroki, organizirane skupine), lokalne pridelovalce in predelovalce hrane, kmetovalce, gostinske delavce ter vse ostale zainteresirane deležnike. Operacija spodbuja tudi vključitev ranljivih skupin (ženske, mladi, upokojenci, brezposelni), saj operacija z inovativnim pristopom odpira nove poslovne priložnosti.

IGRA NAS POVEZUJE

Nosilec: DO-RE-MI življenJA, izobraževanje, kultura in poslovne storitve Jerneja Sojer Smerdu s.p.
Partnerji: JUDTZ Pivka; Zavod Znanje Postojna; Športno, kulturno in izobraževalno društvo Gibalnice;
Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 67.322,54 €
Znesek sofinanaciranja: 47.939,62 €

OPIS PROJEKTA:

Namen operacije je nadgraditev delovnih praks in procesov z novimi metodami in inovativnimi tehnikami s pomočjo ustrezne infrastrukture in pripomočkov. Oblikovanje inovativnega programa s povezovanjem terapevtskega gibanja / senzonega gibanja z glasbeno terapijo. Vključevanje ciljnih skupin v izobraževalne procese na prostem (narava).  

Operacija predvideva ureditev osnovne infrastrukture za izvedbo delavnic in programov za uresničevanje ciljev. Predvidene aktivnosti, poleg priprave tehnične dokumentacije in koordiniranja oz. vodenja projekta, so:

1. ureditev parkirnih mest za uporabnike delavnic in igralnih programov (izkop, nasutje, ureditev odvodne rešetke, ureditev jaškov, asfaltiranje, postavitev vstopnih vrat)                           

2. izgradnja igrišča / maneže za malo šolo jahanja in povezovanja terapije s konji z terapevtskim gibanjem in glasbeno terapijo (ureditev drenaže v površini 100 m2, izdelava in montaža ograje, dobava in nasutje peska).                                          

3. izgradnja sanitarij za uporabnike (izkop, ureditev temeljev za sanitarije površine 10 m2, izkop in ureditev jarka za kanalizacijo, izkop in ureditev jaška za vodo, zidava objekta, ureditev tlakov in ometov, dobava in montaža talnih oblog, vrat, oken, sanitarne opreme)                                                                                                                                                          

4. izgradnja površin za dovoz živali (postavitev ograje in dovoznih vrat, ureditev drenaže na površini 200 m2)                  

5. polaganje satja za utrditev igrišča / maneže in dovoza.  

Operacija se izvaja na področju Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica. Delavnice in igralni programi potekajo v vseh treh občinah s sodelovanjem partnerjev.                                                        

Operacija predvideva izgradnjo igral na prostem (postavitev igral in postavitev mize in klopi). Predvidena je uporaba obnovljivih virov energije za izboljšanje stanja in varovanja okolja (izgradnja sončne elektrarne 11kW za potrebe izvajanja programov). Preko igralno-informacijske točke želimo lokalno prebivalstvo osveščati in izobraževati o pomenu in varovanju naravnega okolja (postavitev info-igralnega kozolca: grafični in vsebinski koncept table, izdelava in montaža kozolca). 

Skozi program bo oblikovan nov program terapevtskega gibanja / senzornega gibanja otrok in mladih s posebnimi potrebami (nakup pripomočkov za izvedbo terapevtskega gibanja, izvedba delavnic in programov - terapevt, klient (skupina) in senzorno gibanje.)

»Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. 

ADRENALINSKO DOŽIVLJANJE LEGEND IN ZGODB NA KOLESU – BODI LEGENDA

Nosilec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Partnerji: RRA ZELENI KRAS Pivka, Občina Ilirska Bistrica, Zavod Znanje Postojna
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 45.471,66 €
Znesek sofinanaciranja: 36.812,05 €

OPIS PROJEKTA:
Legendarna kolesarska dogodivščina bo potekala po obstoječi "Grajski kolesarski poti", ki Vas iz Postojne pelje v Planino, nazaj čez Lohačo in strmco v Studeno, Belsko, Bukovje, Predjamo, Šmihel pod Nanosom, Landol in hruševje, Sajevče, Rakulk, Orehek, Prestranek, Grobišče, Štivan in čez Staro vas nazaj v Postojno.

Slabih 60 km dolga kolesarska pot vodi po poteh srednjeveških vitezov, saj na poti naletimo tudi na ostanke šestih srednjeveških gradov (Haasberg in Ravbarjev stolp, Predjamski grad, grad Orehek, grad Prestranek in postojnski grad Adelsberg).

V teh krajih je postavljenih tudi šest kolesarskih "pump tracko-ov" ali tlačilnih kolesarskih poligonov, ki so namenjeni kolesarjem vseh starosti in predstavljajo igrišče neštetih možnosti, kjer se krepijo dnevne fizične aktivnosti, koordinacija, motorika in fizična moč, tkejo pa se tudi prijateljske vezi.

Z obuditvijo obstoječe "Grajske kolesarske poti" ter povezavo šestih tlačilnih kolesarskih poligonov (inovativno kolesarjenje) bi dosegli harmonično povezovanje lokalne zgodovine, kulturne, naravne dediščine ter novodobnega sveta. Obenem pa povezali različne krajevne skupnosti, podeželje in mesto, mlado in staro. Glavna ideja projekta je dvig prepoznavnosti kolesarstva, kot zdravega, zelenega turističnega produkta.

Ob Grajski kolesarski poti in v celotni Občini Postojna bomo izvajali različne kulturne, športne, izobraževalne, ozaveščevalne in ostale aktivnosti, s katerimi bomo predstavili lokalno zgodovino, legende in zgodbe ter osveščali o zdravem načinu življenja in pomembnosti varovanja okolja in narave, tudi s turističnega stališča. aktivnosti bodo vključevale delavnice za turistične akterje o značilnostih in potrebah kolesarskega gosta, značilnostih in odlikah kolesarskih nastanitev, kolesarsko šolo za mlade, športni dan za mlade na tlačilnem poligonu, interpretacijo naravne in kulturne dediščine  s poudarkom na varovanju narave, odgovornega in varnega kolesarstva ter vodene kolesarske ture po Grajski poti.

Ob Grajski kolesarski poti bomo povezali različne lokalne ponudnike (od sobodajalcev in gostincev ter ostalih deležnikov v turizmu - Drevesnica Štivan, Turistična kmetija Dolenčevi, Grad Prestranek, Smrekarjeva domačija, Muzejski zbirki "Pri stari dami"), ki bodo popotnikom ponudili lokalne dobrote (npr. grajska sladica, kolesarski golaž) - vzpostavili bomo vez med legendami in sodobnim svetom, vez med podeželjem in mestom.

RAZVOJ PRODUKTA RIBOLOVNI TURIZEM

VODILNI PARTNER: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Partnerji: Občina Ilirska Bistrica, Ribiška družina Bistrica, Občina Postojna, Občina Pivka, Zavod Znanje Postojna

STROŠKI: Predvidena vrednost operacije: 93.694,14 €

Znesek sofinanaciranja: 47.802,67 €

Obdobje izvajanja: 1.9.2018  -  31.12.2019

V sodelovanju z obema ribiškima družinama, vsemi tremi občinami Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna ter s pomočjo Regijske destinacijske organizacije Zeleni kras, se je oblikovala pobuda za razvoj in pripravo skupnega turističnega produkta na temo ribolovnega turizma, ki bo povezala vse tovrstne ponudnike na območju LAS, obenem pa se bo uredila še turistična infrastruktura na lokaciji jezer v občini Ilirska Bistrica.

REZULTATI:

- Pripraviti načrt trženja in promocije;

- Izdelati promocijska gradiva;

- Spletno oglaševanje produkta na socialnih omrežjih in specializiranih spletnih straneh za ribištvo

- Organizirati študijsko turo za turistične agencije specializirane za ribolovni turizem

- Organizirati izobraževalni dogodek primarno namenjenega lokalnim prebivalcem, z namenom dviga prepoznavnosti produkta in pomena ribolova;

- Izboljšati turistično infrastrukturo na južnem delu jezera Mola

- Organizirati predavanje in voden sprehod po Planinskem polju, z namenom ozaveščanja in razumevanja (biološki vidik) Planinskega polja in muharjenja na Unici;

- Organizacija dveh delavnic in vodenje na temo Spoznavanje rib in drugih živali v reki Unici.

DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI-DEDIŠČINA IN SODOBNOST -

Brivsko-frizerski salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni

Nosilec: LAS med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: LAS loškega pogorja, LAS Vipavske doline, LAS s CILJem, RRA Zeleni Kras d.o.o., DRPSN, Občina Postojna, Zavod Znanje Postojna
Občine izvajanja: Postojna
Predvidena vrednost operacije: 136.860,64 €
Znesek sofinanaciranja: 99.997,56 €


OPIS PROJEKTA:

Rdeča nit sodelovanja partnerjev v operaciji Domača in umetnostna obrt – dediščina in sodobnost je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne:

• LAS med Snežnikom in Nanosom: brivsko-frizerski salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni;

• LAS loškega pogorja: čevljarstvo;

• LAS Vipavska dolina: mlinarstvo in pekarstvo;

• LAS s CILJem:  z rudarstvom povezane obrti in čipkarstvo.

Vsem navedenim obrtem je skupen cilj po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj,  predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.

Partnerji smo tako definirali in oblikovali aktivnosti operacije, ki vodijo v kakovostno revitalizacijo ter nadgradnjo dediščine. Ti sklopi, ki so enotni vsem partnerjem so: izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na območju LAS, razvoj in trženje storitev, vlaganje v opremo, ki bodisi ohranja ali predstavlja dediščino, raziskave značilnih obrti na območju posamezne LAS, na osnovi le-teh razvoj produktov in storitev temelječih na tradiciji, njihovo trženje, programi ali poslovni načrti za ohranjanje obrti ter prenos tradicionalnih znanj na zainteresirane izvajalce, mlade in ranljive skupine. Znotraj operacije bo vsak  partner zastavil in izvedel aktivnosti na način, da kar najbolje prispevajo k doseganju zadanih ciljev na njegovem območju.

Rezultati operacije za LAS med Snežnikom in Nanosom so: skladno s konservatorskimi smernicami obnovljena notranjščina brivsko-frizerskega salona Ozbič v Postojni, priprava dokumentov in promocija za uspešno delovanje salona ter izdelava didaktičnega programa in izvedba delavnic za ranljive skupine s področja domačih in umetnostnih obrti.

Partnerstvo sestavljamo: LAS med Snežnikom in Nanosom ( Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,  RRA Zeleni kras, Občina Postojna, Zavod Znanje) LAS loškega pogorja (Aleš Kacin, samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt, Občina Žiri, Razvojna agencija Sora), LAS Vipavska dolina (Občina Ajdovščina), LAS s CILjem (Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija).

Trajanje projekta: 01.04.2019 do 31.10.2020

Operacija je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vsebina projekta izhaja iz dejanskih potreb partnerjev, sodelujočih v projektu. V zvezi se tem zaznavamo problematiko, da dediščina, ki jo skušamo ohraniti izginja pred našimi očmi, sredstev za njeno obnovo oz. revitalizacijo je na voljo le peščica, kakovostno medsektorsko sodelovanje in povezovanje pri ohranjanju dediščine ja zanemarljivo, dediščina je neprepoznana kot pomemben gospodarski dejavnik, dejavnik trajnostnega razvoja ter element stabilnosti in družbene povezanosti, ki spodbuja vlaganja. Menimo tudi, da je narod brez dediščine narod brez prihodnosti, je lažje vodljiv in šibek, temu sledijo ekonomske, okoljske in socialne posledice.

Operacija temelji na skupnih ciljih: medsektorskem razvoju novih, inovativnih, na dediščini temelječih produktov, storitev, programov v sklopu podjetništva, turizma, trajnostnega in širšega družbenega razvoja, sodelovanju ponudnikov, skupnem nastopu proizvajalcev na trgu, izmenjavi znanj in izkušenj s področja ohranjanja in revitalizacije dediščine ter njene vključitve v sodobno življenja na območjih lokalnih akcijskih skupin.

Naš namen je:

• da značilne obrti na območjih LAS, vključenih v operacijo, oživimo ter prezentiramo;

• prenašamo obstoječa znanja na zainteresirane izvajalce, ranljive skupine in mlajše generacije;

• jih z nadgradnjo in novimi vsebinami naredimo privlačne tako za njihove potencialne izvajalce kot tudi za uporabnike tradicionalnih storitev in izdelkov, ki bodo prilagojeni sodobnemu človeku;

• potencial kulturne dediščine razvijati v smeri njenega vključevanja v sodobno podjetništvo in hkrati oblikovati kakovostne turistične produkte dediščinskega turizma z namenom ustvarjanja novih delovnih mest;

• seznaniti ranljive s priložnostmi, ki jim jih dediščina ponuja;

• spodbujati povezovanje in sodelovanje med ponudniki domačih in umetnostnih obrti;

• z obujanjem tradicije in prenosom znanj ter z razvijanjem na tradiciji temelječih izdelkov in storitev sooblikovati višjo kakovost življenja na podeželju, bogatili turistično ponudbo ter spodbujali trajnostni razvoj posameznega lokalnega okolja in podeželja v Sloveniji;

• prispevati k ohranjanju okolja in naravne dediščine, saj je obrtnik ali rokodelec nekoč posegal po surovinah, virih, ki so bili na voljo v lokalnem okolju. Viri so bili uporabljeni smotrno in preudarno. Ta vidik bomo izpostavili tudi v promocijskih in izobraževalnih aktivnostih projekta. Prav tako bodo naložbe v sklopu operacije vključevale OVE in URE ter bodo prispevale k zmanjševanju odpadkov. Skozi delavnice o prenosu znanj bomo dodatno ozaveščali prebivalstvo o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.

Zadani CILJI v okviru LAS med Snežnikom in Nanosom: 

- Vzpostavljeno partnerstvo med regijskimi razvojnimi partnerji.

Z vzpostavitvijo partnerstva lokalnih akterjev bomo oblikovali nove storitve in produkte. Razvojni partnerji:  Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Občina Postojna, Zavod Znanje, OE Turizem in OE Notranjski muzej, RRA Zeleni kras, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE nova Gorica, smo pripravili partnersko sodelovanje z namenom, da revitaliziramo brivsko-frizerski salon s stoletno tradicijo, ki se nahaja v središču mesta Postojna, ta trenutno ne deluje in je nefunkcionalen, zato ga želimo revitalizirati. Salon bo predstavljal domačinom in turistom za mesto pomembno dediščino. Omenjeno dediščino bomo uporabili za nastanek novih delovnih mest, novih podjetniških programov in storitev ter razvoj turizma. 

- Podprta operacija, ki spodbuja razvojno (inovativno) naravnanost akterjev.

Partnerji v projektu (DRPSN, Občina Postojna; Zavod Znanje: OE Turizem in OE Notranjski muzej; RRA Zeleni kras, s sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica) bomo na razvojno-inovativen način tradicionalne obrti oziroma avtohtono kulturno dediščino nadgradili s sodobnimi komplementarnimi znanji konservatorske, muzejske stroke ter podjetniškimi, marketinškimi vsebinami in tako zagotovili nove načine uporabe že obstoječih virov.

Operacija bo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest. Z obnovljenimi poslovnimi prostori nekoč brivsko-frizerskega salona bomo vzpostavili pogoje, za oblikovanje novega delovnega mesta. Občina Postojna bo v okviru projekta obnovila trenutno nedelujoč in nefunkcionalen brivski salon s stoletno tradicijo, skladno s strokovnimi konservatorskim in muzeološkimi standardi, hkrati pa bo prostor ustrezal tudi današnjim zahtevam za izvajanje dejavnosti. Po zaključku ga bo Občina Postojna oddala v najem brivcu oziroma frizerju, ki bo imel optimalne izhodiščne možnosti za uspešno opravljanje poslovne dejavnosti.


VIR FINANCIRANJA:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podezelja.si/


Stare obrti za nove podjetniške priložnosti

OPIS PROJEKTA

V okviru projekta Etno podjetno smo kot  izhodišče za razvoj podjetništva izbrali tradicionalne obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale življenje v krajih Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Za vsak omenjeni kraj smo izbrali značilno obrt, ki ima potencial, da se vključi v današnji podjetniški in življenjski vsakdan. Namen projekta je razvijati potencial avtohtone kulturne dediščine v smeri vključevanja le-te v sodobno podjetništvo in oblikovanje kakovostne turistične ponudbe z namenom ustvarjanja novih delovnih mest.

V središču mesta Postojne bomo tako obnovili zunanjost brivsko-frizerskega salona Ozbič, ki se od začetka preteklega stoletja nahaja se v arhitekturno zanimivi hiši, ta je zaščitena kot naselbinska dediščina in stoji ob stari cesti med Ljubljano in Postojno. Zunanjost bo obnovljena v skladu s konservatorsko-restavratorskimi načrtom saj želimo, da salon postane prepoznavna točka v Sloveniji, ki bo predstavljala kakovostno revitalizacijo dediščine. V okviru projekta bo nastala tudi informativna razstava o delovanju salona Ozbič, ki bo del turistične ponudbe mestne poti.

Na Pivškem so že davno začeli z iskanjem dodatnega zaslužka v sadju, pa tudi brinju. Na Reko in v Trst so na vprežnih vozovih vozili sadje: jabolka, slive, suho sadje in žganje. Žganjekuha v Pivkije lahko priložnost za podjetništvo in obogatitev turistične ponudbe. Tudi zato želimo s projektnimi aktivnostmi motivirali tiste, ki že kuhajo žganje za lastne potrebe, da svojo dejavnost legalizirajo in jo razširijo.  Udeleženci bodo lahko dobili dodatna znanja o izboljšanju kakovosti žganj ter s področja marketinga.

Na Bistriškem ter na celotnem območju med Snežnikom in Nanosom je dobro razvita ovčjereja, ki med drugim omogoča izdelavo volne za ustvarjanje novih produktov namenjenih sodobnemu uporabniku in turističnemu obiskovalcu. V Ilirski Bistrici želimo s projektnimi aktivnostmi, ki vključujejo prezentacije, rokodelske in podjetniške delavnice, spodbuditi tovrstno podjetništvo, kjer bodo priložnost prepoznale predvsem ranljive skupine.

Partnerstvo sestavljamo Občina Postojna, Zavod Znanje, Javni zavod za upravljanje dediščine in turizma Pivka ter Tamara Urbančič s.p..Tekom projekta si bomo partnerji izmenjali znanje in izkušnje ter določili naslednje korake za razvoj v projektu obravnavanih obrti.

Projekt je bil v sodelovanju z RRA Zeleni kras uspešno prijavljen na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS  med Snežnikom in Nanosom v letih 2017 – 2019, ESRR in se je začel izvajati v začetku letošnjega junija. Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj.